Alta entitat

Registre Municipal d’Entitats

Documentació a presentar

Sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions a la qual s’ha d’acompanyar:

• Còpia dels estatuts de l’entitat.
• Copia del Núm. de registre de l’entitat en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, així com el número d’altres registres públics.
• Certificació del/de la secretari/ària de l’entitat en què consti:
1. Nom, cognoms, càrrec, DNI i adreça de les persones que ocupen càrrecs directius a l’entitat (president/a, secretari/ària, tresorer/a, etc.)
2. Domicili social de l’entitat.
3. Núm. de socis de l’entitat.
4. Pressupost de l’any en curs i programa d’activitats.

Aquesta documentació caldria adjuntar-la en document a part fent una breu descripció de les activitats a desenvolupar i del pressupost.

Aquesta documentació, juntament amb la sol·licitud s’ha de lliurar al Registre General de l’Ajuntament (Camí del Mig, 9).

Ajuntament de Sant Joan Despí
Camí del Mig, 9
09870 Sant Joan Despí
Tel. 93 480 60 00

Departament de Promoció Associativa
promocioassociativa@sjdespi.net
Tel. 93 477 00 51 · Ext 1194

© 2020 Despientitats · Portal d'Entitats de Sant Joan Despí